Vedtægter for Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening.

Stk. 2. Fanafdelingen er en del af fodboldklubben, Brøndbyernes Idrætsforening, og organiserer alle medlemmer, der ønsker at yde støtte til klubben på såvel bredde- som eliteniveau.

Stk. 3. Fanafdelingen er uafhængig af partipolitik og varetager alene medlemmernes interesser og holdninger i relation til Brøndbyernes Idrætsforening.

Stk. 4. Fanafdelingens hjemsted er Brøndby Kommune.

§ 2 – Formål

Fanafdelingens formål er:

Stk. 1. At støtte op om Amatørafdelingens arbejde gennem afholdelse af arrangementer, økonomisk støtte og rekruttering af frivillige.

Stk. 2. At sikre fanafdelingens medlemmer har indflydelse på den professionelle fodbold organiseret i aktieselskabet Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Dette gøres blandt andet ved at facilitere en demokratisk valgproces af en repræsentant til selskabets bestyrelse.

Stk. 3. At arbejde for at samle hele fællesskabet omkring klubben således at flest muligt inddrages i en debat om klubbens fremtid og drift.

Stk. 4. At styrke den lokale forankring af Brøndbyernes IF på Vestegnen herunder styrke klubben position som social aktør.

§ 3 – Medlemmer

Stk. 1. Som medlem optages enhver person, der ønsker at støtte Brøndbyernes Idrætsforening på såvel bredde- som eliteniveau, og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Dog kan personer under 16 år kun optages med forældrenes skriftlige samtykke.

§ 4 – Kontingent

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan vedtage nye kontingenttyper i det omfang den finder det formålstjensteligt. Kontingenttaksten skal forelægges på førstkommende generalforsamling til orientering

§ 5 – Ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer samt 1-7 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen mødes almindeligvis 1 gang om måneden. Dog minimum 10 gange årligt.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt optegner vigtige begivenheder indenfor fanafdelingen.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer vælges på fanafdelingens generalforsamling for et år ad gangen.

Stk. 7. Fanafdelingen tegnes af dennes formand og i dennes fravær af næstformanden Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin egen forretningsorden

§ 6 – Fanrepræsentanten

Indledning

Stk. 1. Fanafdelingen faciliterer processen med at udpege en repræsentant for klubbens fans i Selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Fanrepræsentanten vælges for at øve indflydelsen på den professionelle afdeling af Brøndbyernes IF og dermed sikre, at denne drives i overensstemmelse med de værdier og holdninger vedtaget af fanafdelingens medlemmer.

Stk. 3. Fanrepræsentanten vælges af dennes medlemmer på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Opstilling af kandidater
Stk. 4. En person der ønsker at opstille som kandidat indsender en skriftlig opstilling til

bestyrelsen senest 1. januar. Bestyrelsen kvitterer skriftligt for modtagelsen af opstillingen. Stk. 5. Alle medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent kan stille op.

Stk. 6. Bestyrelsen i Fanafdelingen indstiller 3 kandidater til valg ud fra de modtagne opstillinger. Kandidaterne udvælges på baggrund af et helhedsbillede vurderet på følgende retningslinjer/Guidelines:

• Har lagt et frivilligt engagement i klubbens fanmiljø

 • Har kendskab og forståelse for Brøndby IF’s fankultur som helhed

 • Har uddannelse og/eller relevant erfaring og kompetencer der gør kandidaten i stand til at varetage medlemmernes interesser i et konstruktivt samarbejde med den øvrige bestyrelse Kan tilslutte sig fanafdelingens formål, værdier og fælles vedtagne holdninger.

 • Almindelig moralsk vurdering herunder en evt. vurdering af kandidatens straffeattest

 • Er økonomisk uafhængig af selskabet og selskabets hovedaktionærer

Stk. 7. Bestyrelsen offentliggør indstilling af kandidater senest 3 uger inden den ordinære generalforsamling, hvor der er valg til fanrepræsentant.

Stk. 8. Såfremt bestyrelsen modtager færre end 3 opstillinger godkendes 1 eller 2 kandidater til valg. Såfremt bestyrelsen ikke modtager nogle opstillinger er de forpligtet til at finde min. 1 kandidat inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 9 En siddende fanrepræsentant, der ønsker genvalg, kan kun nægtes opstilling hvis en eller flere af nedenstående kriterier er opfyldt

 • Kandidaten falder for rotationsreglen

 • Kandidaten ikke længere er økonomisk uafhængig af selskabet

 • Kandidaten har modtaget et mistillidsvotum fra fanafdelingens bestyrelse

Stk. 10. Såfremt et medlem af Fanafdelingens bestyrelse søger opstilling som kandidat, skal denne trække sig fra bestyrelsen i forbindelse med indsendelse af sin opstilling.

Rotation

Stk. 11 Har en fanrepræsentant siddet i 4 på hinanden følgende perioder, kan af bestyrelsen ikke indstilles til genvalg.

Stk. 12 En fanrepræsentant, der falder for rotationsreglen, kan meddele bestyrelsen at denne ønsker at søge dispensation hos generalforsamlingen, og dermed opnår kandidatur til genvalg.

Stk. 13 Dispensationen godkendes af generalforsamlingen og kræver flertal blandt to tredjedele af de afgivne stemmer
Stk. 14 Godkendes dispensationen, stiller fanrepræsentanten op på lige fod med de øvrige kandidater udpeget af bestyrelsen.

§ 7 – Generalforsamling

Stk. 1. Fanafdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes altid inden den ordinære generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Stk. 3. Så vidt det er muligt, afholdes den ordinære generalforsamling inden en hjemmekamp på Brøndby Stadion.

Stk 4. Den ordinære generalforsamling indkaldes senest med minimum 3 ugers varsel, dog hurtigst muligt efter fanafdelingens bestyrelse med rimelig sikkerhed kender til kampprogrammet.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

 • Valg af dirigent og referent

 • Bestyrelsens Beretning vedr. fanafdelingens stilling og virksomhed i det forløbne år.

 • Forelæggelse af regnskab og budget

 • Behandling af forslag, som bestyrelsen eller medlemmerne måtte ønske forelagt generalforsamlingen. Forslag skal forelægges bestyrelsen senest 14 dage inden  generalforsamlingen.

 • Valg af fanrepræsentant

 • Valg af bestyrelse.

Eventuelt.

Stk. 6. Med mindre andet fremgår af vedtægterne, træffes beslutninger på generalforsamlingen med almindeligt flertal.

Stk. 7. Ændringer til vedtægterne kræver flertal blandt to tredjedele af de afgivne stemmer.

Stk. 8. Valg af fanrepræsentant sker gennem 1-3 afstemningsrunder. Opnår en repræsentant ikke opbakning fra 50% af de afgivne stemmer i første runde, sorteres den kandidat med færrest stemmer fra, hvorefter de øvrige fortsætter til næste runde. Således stemmes der indtil en kandidat modtager opbakning fra 50 % af de afgivne stemmer.

Stk. 9. Stemmeberettigede til fanafdelingens generalforsamlinger er ethvert medlem, der er fyldt 16 år og ikke er i restance med kontingent betaling. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 10. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, der er fyldt 18 år.

§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette.

Stk. 2 I tilfældet hvor bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelsen til denne ske med minimum 3 ugers varsel

Stk. 3. I tilfældet hvor en tredjedel af stemmeberettigede ønsker en generalforsamling skal denne afholdes senest 14 dage efter at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelsesvarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indkaldelsen.

§ 9 – Opløsning

Stk. 1 Bestemmelsen om fanafdelingens opløsning kan kun tages på to af hinanden følgende, og alene med dette formål indkalde, ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for.

Stk 2. I tilfælde af opløsning overdrages fanafdelingens eventuelle midler og øvrige ejendom til Amatørafdelingen i Brøndbyernes idrætsforening.

Således vedtaget på fanafdelingens ordinære generalforsamling den 7. februar 2019.